Nu Diseungseurikeun (1)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

“EULEUH sisinanteneun aya Mimin, damang Néng?”
“Muhun Ibi saé, hoyong amengan kesel di bumi waé téh. Samulihna Ibi damang?”
“Meujeuhna. Enya kudu ngencar ulah ngotok ngowo di imah angot budak ngora mah.”
“Ah da lain  éta maksud nu saenyana mah Bi.”
“Naon kitu Sép?”
“Malarindu tah ka si éta!”
“Yéy Kang Asép mah ni kitu!”
“Enya nya Min. Sirik si Asép mah urang bobogohan téh!”
“Hahahaha…..” sareuri.
“Enya keun baé da Bibi gé baheula keur ngora sok kitu ari geus inget ka kabogoh téh sok hayang…….”
“Palay naon Bi?”
“Hayang nyabok, Min.”
“Ih, naha?”
“Tuda tara mahugi. Ari apél mani hayang sagala kaasaan.”
“Kaasaan naon Bi Rahi?”
“Rupa-rupa wé Bah. Tos kantenan susuguh mah teu cukup ku  cai hérang, kedah aya cai kiruh kayaning kopi sareng susu. Leungeun palid ka mana-mendi, diképéskeun kalah rék ceurik…..”
“Beu, aya kituna si Bi Rahi.”
“Kumaha atuh, dipasihan   nyah nu palay diasaan sagala rupa téh?”
“Ditakol ku mangkok, Jin, tuman.”
“Gustiiii… atuh meureun….?”
“Pundung, te ngelol-ngelol deui. Hawar-hawar kadéngé béja cenah manéhna geus kawin, Jin.”
“Kawin Bi?”
“Enya kawin, Min.”
“Jeung saha?”
“Jeung domba.”
“Hahahaaaa…….”
“Piraku jeung domba?”
“Payuna ka domba jelema cunihin béak karep mah. Can naon can naon geus hayang ngasaan sagala rupa……nya moal aya nu daékeun. Meureunan kapok tah si mangkeluk atah adol téh nya ngalalanyah ka domba, ditarima wéh……..”
“Deudeuh teuing…Ibi.”
“Enya kituna mah Min. Nu matak Min, Bibi amanat ka Mimin kadé mun si Ujin sok tuaél-toél ulah dilayanan. Lalaki mah dibéré  sasénti hayang dua sénti, dibéré dua sénti hayang tilu sénti……”
“Sarua wé Bi Rahi gé   diasongan sasénti ménta lima sénti malah hayang leuwih……”
“Éta mah paménta normal atuh Bah. Da moal karasa ukur sasénti mah……..”
“Hahahaaaaa…….atos ah Bi Rahi, teu kaop ditanggap kalah beuki maceuh.”
“Bi Rahi téa, Jin.”
“Aya deui waé nya Bah?”
“Naon téa Sép?”
“Sumuhun nu ngutak-ngatik sual agama. Cenah aya tokoh nu ngbanding-banding jalmi sareng Nabi Muhammad saw.”
“Oh, enya maca abah gé Sép.”
“Numutkeun Abah?”
“Ah teu bisa ngoméntaran Sép rumasa balilu Abah mah. Balilu teu  ngabandungan nyata naon nu saenyana diomongkeunana. Ngan bawirasa, saha-saha baé angot kasebutna tokoh mah nalika nyarios téh kudu ati-ati ulah nepi ka nyigeung parasaan batur. Ceuk pépéling kolot urang mah kudu dibeuweung diutahkeun, dipikir sing asak.”
“Kitu Bah?”
“Enya Sép. Angot nyabit-nyabit pasualan nu seukeut mah, leuwih hadé ulah nyarita ari sakirana teu bisa nyengker pibahlaeun mah. Apanan dawuhan Nabi ku an jeun, qul khoiron aulitashmut! Nyarita anu hadé , lamun teu bisa leuwih alus cicing!”
“Rada lieur ogé  Bah? Kumaha maksadna?”
“Enya Jin, lamun urang  nyarita téh kudu nu alus. Ari omongan nu alus téh di antarana ngajak kana kahadéan, jauhan nu matak pipaséaeun, nganyerikeun haté batur. Tah lamun teu bisa nyarita nu hadé  cicing alias balem leuwih alus tur baris salamet. Singketna mah urang téh kudu bisa ngukur ka kujur nimbang  kana kaayaan, luyu jeung kamampuhan.”
“Leres Bah, leres. Ulah siga si Kardi pada nyeungseurikeun….”
“Padanyeungseurikeun, Darsép?”
“Enya, Jin. Kieu geura lalakonna…..,” ceuk si Asép.
Cenah si Kardi mikahayang Néng Susi anak jelema jegud, nyatana Haji Oyib,  urang lembur peuntas.
“Si Kardi enyaan nékad, najan beungeut jajar  pasar gé henteu mundur.”
Ceuk si Asép deui, ari dangdan perlénté, siga ménak, ditanya pagawéan ngakuna di BUMN.
Sakali mangsa si Kardi nganjang ka imah Néng Susi. Mani diugung-ugung   sagala disuguhkeun da puguh mayunan pagawé BUMN.
“Leres nyah Ujang damel di BUMN?”
“Yés Pa yés,” témbal si Kardi iinggrisan nu ngan sakitu-kituna. 
“Sumuhun BUMN nu mentrina Bapa Erick Thohir?” Ditanya kitu si Kardi ngahuleng.
“Naha kalah ngahuleng?”  Pa Haji mimiti curiga.
“San, san, sanés Pa. Ieu mah…..”
“Ieu mah naon?” 
“BUMN ieu mah Badan Usaha Milik Nini…..,” 
“Hahaaaaaa…….” sakur nu ngadéngé tingcakakak nyeungseurikeun.  Ngan Pa Haji jeung Néng Susi nu teu kagoda, duanana baraeud.
“Ari sia burung?”
“Henteu Pa, jejeg. Leres Badan Usaha Milik Nini.”
“Usaha naon nini sia?”
“Icalan surabi…..”
“Hahahaaaa……….” (lajengkeuneun) **  

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas