Nu Diseungseurikeun (5)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

“SOK buru dongéngkeun  lalakon Tanteu Minceu ngagoak téh, Darsép! “
“Éta ku keukeuh si Ujin nananyakeun  ku naon Tanteu Minceu ngagoak!”
“Nya heueuh da geus jangji satéh!.”
“Kalem wé atuh Jin da di Bandung ieuh, tong rusuh-rusuh bisi labuh.”
“Ah, siah maké jeung labuh sagala, manasina lumpat balangah.”
“Jih, jaman ayeuna mah tina leumpang alon gé bisa labuh Jin.”
“Nu leres Kang Asép?”
“Enya Min. Tah kamari si Mas Miun tukang baso apan labuh  tigujubar ka kulah Haji Opid.”
“Na ku naon?”
“Nyaéta gara-gara rusuh, Bi. Tapi lain rusuh leumpang da apan ceuk tadi gé  keur leumpang alon da nanggung dagangan baso.”
“Na ari kitu rusuh naonna Sép?”
“Rusuh panonna, Bah.”
“Haaaar…aya panon rusuh?”
“Sumuhun basa Mas Miun nanggung baso pasarandog jeung si Léla nu mamaké erok pungsat, pingping ngagelempong ka mana karep. Tah si Mas Miun rusuh teuing ningali, panonna jol manco wé  kana pingping si Léla, teu lésot deui, beuheungna tangka murilit. Tincakeun mah teu ditingali padahal aya kulah. Nya gujubar wé……..ka kulah! Pada nyeungseurikeun tah!”
“Deudeuh teuing Mas Miun…”
“Puguh wé, Bi.” 
“Enya bener kétang nanaon gé ulah gurung gusuh, apan ceuk agama gé gurung gusuh téh datangna ti sétan.”
“Ti sétan Bah?”
“Enya Jin ti sétan, tegesna mah keur migawé kagoréngan atawa masiat téa apan éta téh kurang-kurangna mah  sok gurung gusuh nu matak cilaka siga si Mas Miun   téa.”
“Uapmi badé ngadamel kasaéan Bah teras gurung gusuh?”
“Nu kitu mah alus Jin. Ngan ngaranna lain gurung gusuh,  tapi paheula-heula atawa berlomba-lomba, éta mah diparéntah, aya dalilna ‘Fastabiqul khoirot’, mangka prak paheula-heula migawé kahadéan….”
“Kitu Bah?”
“Enya Jin. Ngan di urang mah sok tibalik, ngong adan di masjid lain fastabiqul khoirot, paheula-heula ka masjid, kalah nyantéy wé da cenah tergesa-esa  téh ti sétan. Kumaha ari kana dangdut atawa lalajoaneun? Can der geus campego euweuh basa larangan tergesa-gesa…..”
“Kitu nya Bah? Tah Min kakuping kalayan écés ayeuna mah hayu urang buru-buru kawin.”
“Haaaar….naha jol kana kawin Ujin?”
“Nya enya Bi pan nembé saur si Bah Adun kana kahadéan mah kudu paheula-heula. Na kawin goréng kitu, masiat kitu?”
“Beu, horéng ka dinya maksudna, Bah. Kumaha tah? Kawinkeun ayeuna waé di dieu?”
“Yéy alim ah moal enya teu dirias.”
“Hahahaaaa….heureuy Min Bibi mah.”
“Bener, bener, Jin naon nu dicaritakeun ku Ujin téh yén kawin téh kudu buru-buru ari geus aya jodona mah. Ngan ku ayeuna mah teu bisa gurung gusuh!”
“Haaaar…naha Bah?”
“Kudu aya sertipikasi heula Surjin!”
“Sertipikasi Darsép?”
“Enya Jin nu dikaluarkeun ku pamaréntah atawa  kemenag. Mun teu boga sertipikasi teu kaci kawin.”
“Kumaha atuh Min cenah kudu boga heula sertipikasi, kawin entong urang?”
“Nya kumaha A Ujin wé Mimin mah kawin hayu teu kawin hayu da pameget mah ngantri…..”
“Hahahaaa….”
“Jih, Mimin mah nyarios téh sok luluasan. Nya kudu aya sertipikasi teu nanaon  da panginten maksud pamaréntah téh saé nya Bah?”
“Enya kitu Jin, sangkan rumah tangga téh ulah ukur heuheureuyan, kaulinan, tapi kudu jadi kulawarga tanggoh sangkan bangsa jeung nagara ogé kokoh.”
“Bah, Asép mah badé wangsul ti payun nya, badé maraban hayam.”
“Naon jol Asép wangsul ti payun wéh. Ari hutang moal, dibayar?”
“Hutang naon Ujin?”
“Hutang Tanteu Minceu ngagoak?”
“Hahahaaa…..”sareuri.
“Ku keukeuh si Surjin.  Heug lah urang dongéngkeun. Tah,  Jin, si Tanteu Minceu bungah sabab si jalu kolot datang deui. Adu rega cara sasari, jadi. Laju ngamar. Tanteu Minceu rada kagét sabab ti heula mah si jalu téh baeud ari ayeuna bangun hégar, sura-seuri, malah héhéotan sagala.
Teu dilila-lila, Tanteu Minceu langsung dadasar, atuh si jalu kolot teu sirikna luncat nyéngclé na beuteung si Tanteu Minceu seja ngabiopori. Na ana bles dibiopori ana goak téh si tanteu ngocéak…….panonna burial buncelik siga nu kasurupan jurig jarian.
“Heueuh pédah naon ngagoak téh Darsép?”
“Parabot ngabioporina diganti ku mutu batu paragi nyambel, Jin.”
“Hahahahaaa…….” (réngsé) **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas