Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “NU kitu patut mah tong dibéja-béja atuh satéh Darsép!” “Naon téa, Jin?” “Heueuh cingogo.” “Na saha nu ngabéja-béja cingogo?” “Saha! Pan ceuk uing kamari, rupa-rupa pisan si Darsép. Sok geura dongéngkeun kumaha lalakon si Codét weureu téh?” “Ceuk manéh, kieu Jin. Si Codét téh, tapi….isukan […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga “HEUEUH da uing téh si bopih, Darsép!” “Na kumaha kitu, Jin?” “Na kumaha? Pan ceuk manéh kamari, ulah siga si Codét hayang weureu téh kaleuleuwihi.” “Ceuk uing, nu bener Darsép?” “Enya Jin, ceuk manéh téh.” “Ceuk uing, sok atuh caritakeun kumaha dongéngna?” “Siap Jin, ceuk manéh […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “MANI nyusul tepus kitu nya si ranggaék, Darsép?” “Kitu domba soléh mah, Jin. Ngarti kana diri.” “Anyiiir….jero kitu si Darsép ngomongna.” “Asép téaaaa…..di mamana gé nu ngaran Asép mah lain Usup, komo useup mah.” “Hahaa……” “Ah siah. Lebah mana soléh jeung ngarti kana dirina si […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “Suksés Bah?” “Naon téa, Jin?” “Sumuhun nyaté daging korban?” “Nya alhamdulillah kabagéan Jin najan teu ceuyah cara taun-taun tukang ceuk si Ambu mah.” “Naha Abah teu nyakséni?” “Teu kuat Abah mah Jin. Tong boro nyaté ningali gé geus weureu.” “Haaaar…..naha Bah?” “Nyaéta Abah mah teu […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “MANI taya euih-euihna nganyerikeun haté batur téh si Darsép mah.” “Nya peupeuriheun ngangeunahkeun henteu atuh mangyerikeun-mangnyerikeun Jin.” “Ah siah malik-malikkeun.” “Enya naon atuh nu matak nyeri haté téh Cép Ujin?” “Aduh siah uing diencép-encép. Pan heueuh kamari téh ningan ceuk uing, sapertos Haji Mukti di […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “AMBEUAN wé ku sorangan satéh Darsép, maké ditatawarkeun ka batur sagala!” “Naon téa Jin?” “Naon téa! Pan kamari saur si Abah téh ningan nya enya atuh Jin. Ayana salamet, ayana wareg pan ku ihtiar jeung saterusna…” “Ceuk uing, leres Bah kahartos. Sok ah Darsép geura […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “MUN lain ka babaturan.” “Naon téa, Jin?” “Heueuh manéh, Darsép. Geus dicabok teu eureun-eureun.” “Haaar…na pédah naon?” “Pédah naon. Pan ceuk manéh kamari, da leres Bah, malah bakating ku bro-broan Mang Doyot mah meunang tragédi mahugi.” “Ceuk uing, alah siah, na enya nyah Darsép?” “Bener […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “GELUT Darsép!” “Ah moal ramé gelut usum korona mah Ujin.” “Moal ramé kumaha satéh Darsép?” “Nya moal ramé jeung moal nyeri. Mun teu nyeri nya moal napsu, mun teu napsu nya moal segut.” “Heueuh naha?” “Pan kudu jaga jarak Surjin. Sok wé pikir rék nyeri kumaha […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “AYEUNA téh poé Senén, aya kutu dina baki. Mun urang loba ngahénén, nya tangtu saeutik rijki.” “Beu, éta si Diran geus ngararisan sisindiran tanpa paidin.” “Idin ti saja Ujin?” “Nya idin ti uing atuh Darsép pan sasari gé sok uing heula nu ngabalakan ngomong mah.” […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “ARI manéh kalah cicing waé Sarya, batur dikaniaya téh?” “Maksadna, Kang Ajan?” “Na teu ngabandungan kamari?” “Yaya mah da banjaranan, majalayaan, lantas jakartaan Kang Ajan, maap.” “Hahahaaa…..” “Heueuh bener Ya.” “Ah siah Darsép!” “Yeuh Ya, bisi poho deui mah. Pan ceuk Kang Ujin kamari ka […]